بروشورها و مستندات

 

 

بروشور فهرست خدمات دیجیتال یابش
“تأمین منابع اطلاعاتی”
نمونه محتوای پیشنهادی طراحی بانک اطلاعاتی تخصصیرزومه ی کاری شرکت

 

بروشور دی اسپیس فارسیجزوه ی آموزشی دی اسپیس
اینفوگرافی کتابخانه دیجیتال / کتابدار دیجیتالاینفوگرافی؛ نمونه دارایی های دیجیتال دانشگاهی/پژوهشگاهی